مجوزها

گروه مهندسی صمیم

جهت سازماندهی و نظارت بر ایجاد، رشد و توسعه واحدهای فنی مهندسی و در راستای بهره‌برداری از توانمندی آنها، وزارت صنعت و معدن و سایر ارگان‌های متولی در امور مختلف، اقدام به صدور مجوزهای مختلفی می‌کنند که گروه مهندسی صمیم نیز بر اساس فعالیت‌ها، استعدادها و امکانات علمی و صنعتی خود، موفق به به دریافت آنها شده است.

گروه مهندسی صمیم

گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور

گروه مهندسی صمیم

پروانه بهره برداری صنایع نوین از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

گروه مهندسی صمیم

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

گروه مهندسی صمیم

پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

گروه مهندسی صمیم

گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001:2008 از SGS کشور سوئیس

گروه مهندسی صمیم

پروانه تحقیق و توسعه از وزات صنعت، معدن و تجارت

گروه مهندسی صمیم

پروانه پژوهش از وزات صنعت، معدن و تجارت